สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งหน้าที่งานบริการดังนี้

1. งานธุรการ ประกอบด้วย การดูแลนัดหมายของ ผู้อำนวยการสำนักฯ ดูแลระบบงานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือเข้า/ออกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต จัดเก็บเอกสาร ดูแลงบประมาณ – จัดซื้อ (ภายในสำนักฯ) การเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน มีการเปิดใช้โปรแกรมระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (RSU Helpdesk) เพื่อรับแจ้งปัญหาการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยสามารถแยกเป็น 2 ภาระงาน ดังนี้
        1.1 งานแจ้งซ่อม งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์
        1.2 งานแจ้งซ่อม งานสนับสนุนด้านเทคนิค

2. งานบริการซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย
        2.1 งานพัฒนาปรับปรุงระบบงานตามขอบเขตจำนวน 19 ระบบงาน
        2.2 งานติดตั้งโปรแกรมและให้คำแนะนำปัญหาการใช้ระบบงาน เฉพาะระบบงานในความรับผิดชอบ

3. งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การวางแผน จัดหาปรับปรุงบำรุงรักษา บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

4. งานสนับสนุนด้านเทคนิค ประกอบด้วย การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาและให้คำปรึกษา การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต

5. งานโครงข่ายห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย การวางแผน จัดหา ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาและดูแลความปลอดภัย ให้ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจัดทำการสำรวจความต้องการห้อง Data Center จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายภายในห้อง Data Center บริการการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายและการใช้งานซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในห้อง Data Center การตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย การบริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพื่อการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคณะหน่วยงาน

6. งานนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี แผนด้านการประกันคุณภาพประจำปี จัดทำแผนความเสี่ยงประจำปี และแผนแม่บทด้านไอทีเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

7. งานบริการคำร้อง (Service Desk) ประกอบด้วย บริการรับคำร้องทั่วไป บริการตอบข้อสักถามด้านเทคนิคผ่านช่องทางต่างๆประสานงานและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสถานะของการดำเนินงาน และตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ

8. งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์และเทปบันทึกเสียง การจัดทำกราฟิก และการถ่ายภาพนิ่งซึ่ง สามารถแบ่งงานบริการออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
        8.1 การบริการส่วนกลาง ตั้งอยู่ชั้น 8 อาคารวิทยาลัยดนตรี (อาคาร 10) เป็นศูนย์กลางของงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และกระจายงานไปยังอาคารต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของงานบริการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์ และเทปบันทึกเสียง และการถ่ายภาพนิ่ง โดยในแต่ละงานหัวหน้างานจะเป็นผู้พิจารณาขั้นต้น และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการต่อไป
        8.2 การบริการประจำอาคาร ซึ่งในแต่ละอาคารจะมีห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร

9. งานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย การดูแลการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ และตำรา งานออกแบบกราฟิก รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย