ดูแผนที่ขนาดใหญ่ | เส้นทางมา ม.รังสิต

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 อาทิตย์-อุไรรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 207
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2997-2200

Website
มหาวิทยาลัยรังสิต : http://www.rsu.ac.th
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : http://ict.rsu.ac.th

แผนที่-อาคาร
เบอร์ติดต่อภายใน


งานธุรการ Call Center บริการคำร้อง : 5712, 5648, 5649, 5651


งานบริการซอฟต์แวร์ : 5656, 5657, 5417, 5652, 5647, 5650, 5655


งานโครงข่ายพื้นฐานห้อง Data Center : 5646, 5416, 5418, 5419, 5653


งานสนับสนุนทางเทคนิค : 3285, 3286, 3287, 3288, 3289


งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : 5421, 1006, 1226, 3278, 3292


งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ : 5220, 5222


งานผลิตเอกเอกสารและสิ่งพิมพ์ : 5239, 5229